آگاه اندیشان
اصل افشا (Disclosure Principle):
اصل افشا (Disclosure Principle):
دسته بندی: حسابداری
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
تعداد بازدید: ۱۱۳
تعداد نظرات: ۰

اصل افشا (Disclosure Principle):

واحدهای اقتصادی موظفند کلیه واقعیتها و اطلاعات
با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به نحوی که منجر به تصمیم گیری های غلط توسط استفاده کنندگان نشود، در متن صورتهای مالی اساسی و در صورت عدم امکان, در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گزارش و افشا نمایند .

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات