آگاه اندیشان
مفاهیم مشاغل سخت و زیان آور
مفاهیم مشاغل سخت و زیان آور
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۶
تعداد بازدید: ۱۲۰
تعداد نظرات: ۰

مفاهیم مشاغل سخت و زیان آور

آسيب كشنده يا غيركشندهاي است كه به سبب اعمال ناايمن در محيط كار براي شاغل ايجاد ميشود.
حدود تماس شغلي با عوامل زيان آور محيط كار شاخص تعيين كننده حدود مجاز براي ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور و مخاطرات محيط كار است.
شغل سخت و زيان آور: شغلي كه در آن عوامل زيا نآور محيط كار بالاتر از حدود تماس شغلي باشد و در اثر اشتغال فرد و تماس با اين عوامل ، تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت هاي طبيعي (جسمي و رواني) وي ايجاد شده كه ميتواند منجر به آسيب يا بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن ها شود.
شوراي عالي حفاظت فني
شورايي است كه براساس قانون كار داراي دوازده نفر عضو، متشكل از نمايندگان دولت، نمايندگان كارگران
مشمول قانون كار و نمايندگان كارفرمايان بوده و مسئوليت تهيه موازين و آيي ننامه هاي حفاظت فني در محيط كار را برعهده دارد.
عامل ارگونوميك محيط كار : انواع عوامل تأثيرگذار بر تطابق ماشين آلات، تجهيزات، ابزارآلات، وسايل، محيط و شرايط كار با شاغل است كه در آن قابليت ها، توانايي ها و محدوديت هاي جسمي و ذهني وي درنظرگرفته مي شود.

عوامل رواني محيط كار : انواع عوامل تأثيرگذار بر روح و روان شاغل در محيط كار كه با درنظرگرفتن خصوصيات فردي، م يتواند باعث پريشاني رواني و اختلالات رفتاري وي شود.
عوامل زيانآور محيط كار : هرگونه عامل موجود در محيط كار اعم از عامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي، زيستي (بيولوژيك)، ارگونوميك 1 و رواني كه به تبع شرايط غيراستاندارد محيط كار در فرايند انجام شغل از حدود تماس شغلي (با عوامل زيان آورمحيط كار) فراتررفته و بر سلامتي فرد در كوتاه مدت يا درازمدت تأثيرگذار بوده و امكان بروز بيماري يا ناتواني رادر وي ايجاد نمايد.
عامل زيستي محيط كار (عامل بيولوژيك محيط كار)
انواع ميكروارگانيسم ها 2 مانند انگل، باكتري، قارچ و ويروس، آلرژ نهاي (مواد حساسيت زا) بيولوژيك و مشتقات ناشي از ميكروارگانيسم ها مانند سموم باكتري ها كه در محيط كار وجوددارند.
عوامل شيميايي محيط كار : نواع مواد شيميايي است كه به اشكال مختلف ماده مانند جامد، مايع، گاز و بخار، و ذرات معلق، در محيط كار
وجوددارد.
١ارگونومي: علم مطالعه كارايي و عمل انسان است كه ويژگي ها و توانايي هاي انسان را مورد مطالعه قرارداده و از اين طريق شرايط هماهنگي كار و انسان را فراهم مي كند.
٢ميكروارگانيسم: هر موجود زند هاي كه با چشم غيرمسلح، قابل مشاهده نباشد.

عوامل فيزيكي محيط كار : انواع منابع سروصدا و ارتعاش، روشنايي، شرايط جوي، تغييرات فشار محيط و پرتوهاي موجود در محيط كار است.
عوامل مكانيكي محيط كار محيط كارگاه 1 و تمام ماشين آلات، تجهيزات، ابزارآلات و وسايل مورد استفاده در محيط كار كه ممكن است به نحوي در ايمني و بروز حوادث ناشي از كار، نقش داشته باشند.
كميته بدوي تشخيص مشاغل سخت و زيانآور : كميته اي است كه به منظور تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان آور براي بازنشستگي در اين مشاغل براساس قانون تأمين اجتماعي و ضوابط و سياس تگذاري شوراي عالي حفاظت فني با پنج نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل متشكل از سه نماينده دولت، يك نماينده از كارگران مشمول قانون كار و يك نماينده از كارفرمايان، براي مدت سه سال تشكيل مي شود.
كميته تجديدنظر تشخيص مشاغل سخت و زيان آور : كميته اي است كه به منظور رسيدگي به اعتراض متقاضي، به رأي صادرشده در كميته بدوي تشخيص مشاغل سخت و زيان آور، براساس قانون تأمين اجتماعي و ضوابط و سياست گذاري شوراي عالي حفاظت فني با پنج عضو اصلي و پنج عضو علي البدل متشكل از سه نماينده دولت، يك نماينده ازكارگران مشمول قانون كار و يك نماينده از كارفرمايان، براي مدت سه سال تشكيل مي شود.
١منظور از محيط كارگاه مواردي غيراز ماشين آلات، وسايل، تجهيزات و ابزارآلات است مانند سازه و ساختمان كارگاه شامل حدود و اندازه كارگاه، شكل ساختمان و مانند آن.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات