آگاه اندیشان
قانون کار فوق العاده ماموریت :
قانون کار فوق العاده ماموریت :
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تعداد بازدید: ۱۱۹
تعداد نظرات: ۰

قانون کار فوق العاده ماموریت :

*در پرداخت فوق العاده مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار چه اقلامی مورد محاسبه قرار می گیرد؟

*حسب ماده 46 قانون کار فوق العاده مأموریت کارگران نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر باشد و در این رابطه مزد ثابت یا مبنا در ماده 36 و  تبصره های یک و دو آن تعریف شده است.

*با توجه به این تعاریف مزایایی که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردند جزئی از مزد ثابت بوده و در ایام مأموریت نیز می باید به کارگر پرداخت شوند.

Acc Learn Center

۰

۰

نظرات