آگاه اندیشان
اطلاعات حقوقی بیمه
اطلاعات حقوقی بیمه
تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
تعداد بازدید: ۱۱۱
تعداد نظرات: ۰

اطلاعات حقوقی بیمه  

 *در رابطه با قرادادهای ساخت، حمل و نصب وظیفه پیمانکار چیست؟ و بیمه قرارداد چگونه محاسبه می شود؟

* در مواردی که انجام کار بصورت مقاطعه به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می گردد. واگذارنده کار می بایست در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید.

* حق بیمه اینگونه قراردادها با رعایت ماده ٤١ قانون تامین اجتماعی انجام گرفته و در صورتیکه اجرای پیمان در محل ثابت کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی و فنی مهندسی ثابت و با در نظر گرفتن سایر شرایط پیش بینی شده در ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید انجام پذیرد با رعایت قوانین مزبور محاسبه شده و مفاصا حساب قرارداد طبق ماده  ٣٨ قانون تامین اجتماعی صادر می گردد.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات