آگاه اندیشان
تشریح تفاوت های بیمه_اجباری و بیمه_اختیاری
تشریح تفاوت های بیمه_اجباری و بیمه_اختیاری
تاریخ: ۱۳۹۷/۱/۳۱
تعداد بازدید: ۵۷۹
تعداد نظرات: ۱

**بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه  به دو دسته عمده تقسیم می شود:
الف: بیمه اجباری:
بیمه اجباری شامل تمامی مشمولین قانون کار و كسانی است كه در قبال دریافت مزد و حقوق در كارگاه‌ها، كارخانه ها و شركت‌ها مشغول به كارند. درخصوص این نوع پوشش بیمه ای به کرات در کانال حل اختلاف صحبت کرده ایم .
ب: بیمه های خویش فرما:
 بیمه خویش فرما به دو دســته تقســیم می شود:
۱. بیمه اختیاری
 ۲. بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

سوالی که به کرات از سوی مخاطبین کانال حل اختلاف مطرح میشود مربوط به این است که بیمه اختیاری مناسب حال چه کسانی است ؟
باید گفت این نوع پوشش بیمه ای مناسب کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. متقاضی این نوع بیمه، مستقیما با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است خود , حق بیمه را در زمان تعیین شده پرداخت کند.

درصورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر قرارداد بیمه او باطل می‌شــود و متقاضی موظف است در چارچوب ضوابط مجددا درخواســت خود را ارائه کند.
 ســازمان تامین اجتماعی از زمان ثبت تقاضای بیمه اختیاری در دفتر شعبه موظف است حداکثر در مدت دو ماه موضوع را بررسی و استحقاق یا عدم استحقاق را کتبا به متقاضی اعلام کند.

متقاضیانی که هنگام ارائه تقاضا بیشتر از نه ماه از قطع پرداخت حق بیمه آن‌ها نگذشته باشد از انجام معاینات پزشکی معاف هستند. چنانچه بیمه شدگان اختیاری با اشتغال در كارگاه‌های مشمول قانون كار و تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه اجباری قرار بگیرند یا مشمول صندوق‌های بیمه ای دیگر شــوند موظف اند آن را كتبا به اطلاع سازمان برسانند تا برای قطع بیمه اختیاری آنان اقدام شود.
**شرایط بیمه اختیاری:
کسانی می توانند بیمه اختیاری شوند كه دارای شرایط زیر باشند:
-داشتن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه
- داشتن حداکثر ۵۰سال سن (مرد و زن) در صورتی که ســن متقاضی در زمان تقاضا بیش از ۵۰ ســال باشد باید، معادل مدت مازاد سنی، ســابقه حق بیمه را بپردازد.
برای مثال، اگر متقاضی بیمه اختیاری  ۵۵ساله باشد داشــتن پنج سال سابقه الزامی است.
متقاضیانی که بیش از ده سال ســابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند از شرط ســنی معاف اند و با هر سنی می‌توانند بیمه شوند.
**درصد حق بیمه اختیاری:
درصد حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری ۲۶ درصد دستمزد و حقوق توافق شده است.
بیمه اختیاری بر اساس حق بیمه مذکور تمامی تعهدات بیمه ای را شامل می‌شود.
متقاضیان بیمه اختیاری می‌توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه را خود مشخص کنند، برای این منظور باید آن را بین حداقل و حداکثر دستمزد هر سال تعیین کنند.
بیمه شدگان اختیاری می‌توانند با ارائه درخواست، هر دو سال یكبار، دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه ماهانه خود را ۱۰ درصد افزایش دهند
بیمه شدگان اختیاری موظف اند حق بیمه خود را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کنند، در غیر این صورت قرارداد منعقدشده از اولین روز ماهی که حق بیمه پرداخت نشده لغو می‌شود و ادامه بیمه موکول به درخواست جدید خواهد بود.
اولین پرداخت حق بیمه باید همزمان با انعقاد قرارداد صورت گیرد.
 چنانچه متقاضی واجد شرایط تشخیص داده شد باید حداکثر در مدت بیست روز از تاریخ اعلام آن برای انعقاد قرارداد به شــعبه مراجعه کند و حداکثر در مدت ده روز پس از انعقاد قــرارداد بیمه اختیاری، حق بیمه را از تاریخ درخواســت به صورت یکجا پرداخت کند.

**تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان اختیاری:
بیمه شدگان اختیاری خدمات زیر را دریافت خواهند کرد: مستمری بازنشستگی، فوت و ازكارافتادگی کلی، هزینه کفن و دفن، همانند بیمه شدگان اجباری وسایل کمک پزشکی، همانند بیمه شدگان اجباری.
لازم به ذکر است که کمک هزینه ازدواج، ازکارافتادگی جزئی، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، و بیمه بیکاری شامل بیمه شدگان اختیاری نمی‌شود؛ زیرا این بیمه شدگان دارای کارفرما نیســتندودر کارگاه‌های
 مشمول قانون کاراشتغال ندارند.

Acc Learn Center

۱

۰

نظرات